środa, 24 maja 2017

Dalków - Kotliny - Czarnocin - Michałów - Wójt - Akt - Notariusz - Łódź - 1873 - cz.2

Następny z sześciu dokumentów, datowany dania 21 września i 3 października 1873 roku.
Papier ze znakami wodnymi, takimi samymi jak w części I. Zachowałem oryginalną pisownię.
                                                            My 
                                                   Alexander II-gi
                                                 Cesarz Wszech Rosji
                                                       Król Polski

   Wiadomo czynimy, iż przed Rejentem Kanceraryji w Mieście Łodzi, zeznany został akt tej umowy
Działo się w Mieście powiatowem Łodzi, Guberni Petrokowskiej, Kanceraryji Rejenta dnia dwudziestego pierwszego Września, trzeciego Października tysiąć ośmiet siedemdziesiąt trzeciego roku.
Przed Władysławem Herzberg, rejentem Kacelaryji w Mieście Łodzi w domu pod No 295 zamieszkałym i kancelaryją przy utrzymującym stawili się: Józef Kopa i Szymon Kopa włościanie, we wsi Kotlinach, Gmina Czarnocin, Powiecie Łodzińskim zamieszkali i zamieszkanie ..... sobie obierający, z osób , przy czyniącemu Rejentowi znani do działań  ....ważnych zdolni, zeznali akt w tej osnowie:
Józef Kopa na podstawie aktu przed czyniącym Rejentem w dniu siedemnastym Lutego, pierwszym Marca tysiąc ośmiet sześćdziesiąt dziesiątego roku zdziałanego, będąc właścicielem Osady we wsi Michałowie pod Numerem trzynastym położonej, z gruntu mórg czterech prętów*. Sto pięćdziesiąt miary nowopolskiej i zabudowań gospodarskich składającej się, od Wojciecha Stefańczyk nabytej, w posiadaniu której dotąd zostaje. Osadę te z tem wszystkiem co się na niej znajduje, odstępuje bratu swemu współstawającem Szymonowi Kopa w szacunku rubli w srebrem trzysta, własność na niego przenosi, w hipotece na jego imie przepisać dozwala.
Szymon Kopa powyższe odstąpienie sobie Osady przyjmuje, w zamian zaś za wspomnianą Osadę na podstawie Świadectwa Wójta Gminy Czarnocin w dniu dwunastym - dwudziestym czwartym  Września r.b. za No. 748 wydanego i do aktu tego dołączającego się, odstępuje bratu swemu Józefowi Kopa, służąc mu prawa do czwartej części Osady we wsi Kotlinach położonej, z gruntu mórg dwudziestu dwóch prętów dwieście osiemdziesiąt ośmiu i pół i zabudowań gospodarskich  składającej się po Ojcu jego Piotrze Kopa pozostałej, a pod Numerem siódmym  w Tabeli Likwidacyjnej na imię sukcesorów jego zapisanej, w szacunku rubli srebrem sto pięćdziesiąt własność ustąpionych, w hipotece na jego imię przepisać dozwala.
W szacunku za odstąpioną tym aktem Szymonowi Kopa Osadę. Józef Kopa potrąca rubli srebrem sto pięćdziesiąt, jako należne Szymonowi Kopa za odstąpienie praw do Osady w Kotlinach położonej, drugą zaś połowę szacunku Osady w Michałowie położonej, w ilości rubli sto pięćdziesiąt, Szymon Kopa obowiązuję się przed egzekucją z aktu tego oddać bratu swemu Józefowi za rok jeden od daty dzisiejszej bez procentu.
Posesya tak naturalna jako i cywilna za mienionych gruntów, rozpocznie się z chwilą podpisania tego aktu.- Opłatę wspólną i od budynków z Osady przez siebie nabytej, Szymon Kopa płacić będzie od daty dizisiejszej, inne zaś podatki  skarbowe od dnia pierwszego Lipca t.j. roku przyszłego, podobnież Józef Kopa z części  Osady przez siebie nabytej płacić będzie podatki od dnia pierwszego Lipca roku przyszłego.
Wreszcie Józef Kopa .. przez brata Szymona zeznaną i zobowiązanie jego przyjmuje. Uchwały Zebrania gromadzkiego wsi Kotliny z dnia dwunastego - dwudziestego czwartego Września roku bieżącego, przekonywające, że Kontraktujący pochodzi ze stany włościańskiego, do aktu tego dołączają się. - Poczem akt ten w obecności Świadków Józefa Kuczyjańskiego i Walentego Borkowskiego, tu w Łodzi zamieszkałych, Obywateli krajowych, wymagania przyzwoity mających, spisany, odczytany i przyjęty, przez świadków tylko i mnie Rejenta podpisany został - stawający zaś oba dwa oświadczyli, że pisać nie umieją.
Stempel szacunkowy za rubla jednego kopiejek dwadzieścia skasowano i na dochód Kasy miejskiej pobrano w gotowiźnie kopiejek sześćdziesiąt.
(Podpisano): Józef Kuczyjański - Walenty Borkowski - Władysław Hertzberg Rejent.
Zalecamy i rozkazujemy wszystkim Komornikom Sądowym, od których by się tego domagano, aby akt ten  wyegzekwowali - Prokuratorom Królewskim, aby wykonania tego dopilnowali  - Ko....rentom i Urzędnikom Siły Zbrojnej, aby dodali pomocy wojskowej, gdy takowowi prawnie wezwani zostaną.
Zgodność Wyciągu tego z Oryginałem, na papierze stemplowym ceny kopiejek piętnaście spisanym, u mnie w aktach zachowanych  świadczę i takowy dla Józefa Kopa wydaję. - w Łodzi dnia i roku jak wyżej.

Okrągła pieczęć                                              Rejent Kancelaryi

                                                                        Władysław Hertzberg

* Opis pochodzi z Wikipedii:

Morga – Wikipedia, wolna encyklopedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/MorgaMorga (także mórg, jutrzyna)[1][2] – historyczna jednostka powierzchni, używana w rolnictwie. Początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa), a jej wielkość wynosiła – zależnie od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi w Europie 0,33–1,07 hektara.
Wydany w 1883 tom VI Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje[1]:
„Morg al. Morga, z niem. Morgen (ranek), jest to obszar ziemi jaką jeden człowiek może w ciągu dnia skosić lub zorać. W staropolskim języku tłumaczono niemiecki morgen przez wyraz jutrzyna, który nie utrzymał się w użyciu. Rozmiary morga były rozmaite; każda prowincya miała swą miarę. Mórg dawny polski koronny równał się 59,85 ara, mórg nowy polski, mający 300 prętów, obejmuje 56,017 ara, mórg litewski 71,226 ara, chełmiński stary 56,062 ara, pruski czyli magdeburski, zwany też reńskim ma 180 prętów pruskich i obejmuje 25,532 ara, mórg saski (150 prętów) ma 27,67 ara, morg wiedeński (Joch) ma 1600 sążni kwadr. czyli 57,554 ara. Dziesięcina ma 1,95 morga nowo–polskiego“.
Do czasu zniesienia pańszczyzny stanowiła wymiar jednodniowej pracy zadawanej parobkowi. W przeliczeniu jedna morga miała ok. 200 lub 300 prętów kwadratowych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz