czwartek, 25 maja 2017

Dalków - Kotliny - Czarnocin - Wójt - Akt - Notariusz - Łódź - 1873 - cz.3
                                                                My 
                                                   Alexander II-gi
                                                 Cesarz Wszech Rosji
                                                       Król Polski

   Wiadomo czynimy, iż przed Rejentem Kanceraryji przy Sądzie Pokoju w Łodzi, zeznany został akt taki:
Działo się w Mieście Powiatowem Łodzi, Guberni Petrokowskiej, Kanceraryji Rejenta dnia piątego/siedemnastego Września, tysiąc ośmset siedemdziesiątego piątego roku.
Przed Janem Kamuckim Rejentem Kancelaryi przy Sądzie Pokoju w Łodzi, w temże mieście zamieszkałym i urzędującym wobec świadków niżej wymienionych prawem wymaganem, przymioty posiadających, stawili się z osób mi znani i do działań prawoważnych zdolni: Jacenty Lasota strona jedna- Józef Kopa strona druga, obaj rolnicy, we wsi Kotlinach Gminie Czarnocin, Powiecie Łódzińskim, Guberni Petrokowskiej zamieszkali i zamieszkanie prawne sobie obierający i zawarli akt osnowy następującej:Stawający, Jacenty Lasota, pokładanem aktu tego dołączającem się świadectwem Wójta Gminy Czarnocin z Dnia czwartego/szesnastego Kwietnia roku bieżącego. Numero Dwieście sześćdziesiąt sześć. Dowodzi, że jest właścicielem osady rolnej we wsi Kotlinach pod Numerem siódmym Tabeli Likwidacyjnej zapisanej, z gruntu mórg dwudziestu dwóch, prętów stu sześćdziesięciu i zobowiązań gospodarskich składających się - Tę przeto osadę, tako jak sam posiada i posiadać ma prawo bez żadnego dla siebie wyłączenia i zastrzeżeniach sprzedaje współstawiającemu Józefowie Kopie, za Dobrowolnie umówioną sumę Rubli srebrem sześćset, z których trzysta rubli poprzednio, a trzysta rubli Dziś w obec Rejenta i świadków od Józefa Kopy. Dochowawszy tegoż z wypłaty całkowitego szacunku kwitują własność sprzedanej osady na niego przelewa , w hipotece Tabeli Likwidacyjnej na jego imię przepisać dozwala, i osadę tę w posiadanie cywilne i naturalne, pod ........ z aktualnego, natychmiast nabywcy oddać obowiązuje się ---------
Podatki Skarbowe i inne gruntowe ciężary od daty Dzisiejszej do nabywcy reguluje się.-----------
Współstawiający Józef Kopa oświadcza iż Osadę obejrzał, o stanie i granicach jej przekonał się i dla tego powyższą sprzedaż akceptuje.
Poczem akt ten w obecności świadków Jacentego Fabiszewskiego i Józefa Polakowskiego, Obywateli Krajowych tu w Łodzi zamieszkałych spisany, stronom stawiającym Dosłownie odczytany, za zgodny za ich wolą uznany i przyjęty , przez świadków i tylko mnie rejenta podpisany został , strony bowiem oświadczyły  iż pisać nie umieją, a Uchwała Zebrania Gromadzkiego  wsi Kotliny, z dnia czwartego (szesnastego) Kwietnia roku bieżącego, przez Wójta Gminy Czarnocin poświadczona, dowodząca że Józef Kopa należy do stany włościańskiego - dołącza się.
Stempel za Rubli dwa kopiejek czterdzieści skasowano na stan Kasy Miejskiej pobrano w gotowiźnie.
Rubel jeden kopiejek dwadzieścia.--------------------
(podpisano): Józef Polakowski - Ignacy Fabiszewski - Jan Kamocki Rejent-
Zalecamy i rozkazujemy wszystkim Komornikom Sądowym, od których by się tego domagano, aby akt ten  wyegzekwowali - Prokuratorom Królewskim, aby wykonania tego dopilnowali  - Ko....rentom i Urzędnikom Siły Zbrojnej, aby dodali pomocy wojskowej, gdy takowowi prawnie wezwani zostaną.
Zgodność tego wyciągu głównego z oryginałem, na stemplu ceny kopiejek piętnaście spisanym, w  aktach moich notarjalnych znajdującym się, świadczę i takowy pod datą aktu Józefowi Kopie wydaję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz