piątek, 1 kwietnia 2016

Wola Rakowa - Kronika szkolna - Kurowice - Kościół - Piłsudski - 1937/38 - cz.32

3-CIA  ROCZNICA ŚMIERCI  Ś.P.  JÓFEFA   PIŁSUDSKIEGO.
Dnia 12 maja b.r. w trzecią rocznicę śmierci Wskrzesiciela Polski Niepodległej i Jej Pierwszego marszałka ś.p. Józefa Piłsudskiego zebrano dzieci o godz. 8-ej na boisku szkolnym i oddano cześć jednominutową ciszą pod portretem umieszczonym na zewnętrznej stronie budynku. Następnie udano się parami do kościoła parafialnego w Kurowicach. O godzinie 20,30 zebrały się dzieci powtórnie na boisku szkolnym, na którym rozstawiono krzesła i długie ławki i ułożono stos. Punktualnie o godz. 20,45 zapalono stos i jednocześnie kierownik szkoły zarządził trzyminutową ciszę. Następnie przemówił do zebranych przytaczając powiedzenia ś.p. Marszałka Piłsudskiego. Dzieci wystąpiły z deklamacjami indywidualnymi i zbiorowymi oraz ze śpiewem "To nieprawda, że Ciebie już nie ma". O godz. 22 zakończono nastrojową tę uroczystość, a dzieci pod opieką starszych osób udały się do domu.

DZIECINIEC.
W związku ze staraniami K.G.W. popartymi przez tutejsze grono nauczycielskie zostały przyznane przez Starostwo Powiatowe fundusze na prowadzenie w tutejszej wsi "Dziecińca letniego" z tym wyróżnieniem, iż trwanie tutejszego dziecińca przewidziano na trzy miesiące (czerwiec, lipiec i sierpień), a nie jak w innych wsiach na dwa (lipiec i sierpień). Dnia 1 czerwca o godz. 8-ej przybyła do wyznaczonego lokalu na Dzieciniec (w budynku szkolnym) p. Monika Salska mieszkanka wsi Bronisin (gm.Gospodarz) absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w Zgierzu w roli wychowawczyni.  Projekt uroczystego otwarcia "Dziecińca" 1 czerwca mógł być zrealizowany, gdyż rodzice, młodzież starsza i szkolna korzystając z pobytu J.E. Biskupa łódzkiego Jasińskiego w Kurowicach przez 1 i 2 czerwiec udała się tłumnie do kościoła parafialnego dla przyjęcia Komunii Świętej bądź Bierzmowania. Zakończenie dziecińca nastąpiło dnia 28 sierpnia 1938 roku. Program zakończenia składał się z dwóch części:
1. popisowa część wykonana przez wychowanków dziecińca.
2. reprezentacyjna t.zn. herbatka dla gości przybyłych z powiatu między       
    którymi znajdował się wice Starosta p. Czerwiński.
W czasie herbatki wygłoszono krótkie przemówienia, a przewodnicząca powiatowa K.G.W. p. Kowalczykowa złożyła sprawozdanie z pracy włożonej przez siebie w tutejszym K.G.W. zbywszy milczeniem wysiłki swych poprzedników i następców.
                                         Koniec części 32.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza