piątek, 19 lutego 2016

Bukowiec - Szkoła Podstawowa - Kronika - 1962/74 - cz.4

                                                1  W R Z E Ś N I A  1 9 6 5

1 września 1965 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, ostatni rok nowej reformy szkolnej - szkoły ośmioklasowej. Naukę w nowym roku pobierało 187 dzieci przy sześciu nauczycielach: kierownik szkoły Jasinski Henryk oraz nauczyciele: Ob. Zajfert Bronisława, Kalkowska Wiesława, Kaleta Barbara, Kołosowski Mieczysław i Parchomiuk Bogusława. Jesienią tego roku postanowiliśmy doprowadzić do porządku obejście przed frontem szkoły. Zostały wykarczowane stare drzewa, na miejsce których posadzono młode owocowe, porobione zostały trawniki oraz duży klomb ozdobiony bratkami. Oprócz tego szkoła zakupiła 500 sztuk sadzonek żywopłotowych, które posadzono obok chodnika. Boisko szkolne urządzono na placu sąsiada Ob. Świderka, któremu w zamian dałem łąkę z ziemi szkolnej o tej samej powierzchni. W styczniu 1966 roku została przeniesiona na własną prośbę nauczycielka tutejszej szkoły Ob. Kalkowska Wiesława, o wiele trudniej układała się praca, gdyż nie otrzymaliśmy zastępstwa. Nauczyciele byli przeciążeni nadmierną ilością godzin. Z uroczystości szkolnych, które się odbyły to takie same jak w ubiegłym roku szkolnym. Na szczególne wyróżnienie zasługuje uroczystość związana z 1000-leciem Państwa polskiego. Część artystyczna była barwnym korowodem zorganizowanym przez młodzież naszej szkoły o treści historycznej.
Podobnie jak innymi laty w bieżącym roku w czasie wakacji był zorganizowany w szkole dzieciniec, do którego uczęszczało 23 dzieci w wieku przedszkolnym. Z remontów bieżących  to remont dachu na budynku szkolnym wykonany przez ob. Szóstkę. Nie planowano poważniejszych remontów z braku funduszy na ten cel, gdyż szkoła posiadała bardzo mały budżet - 3400 zł. W miesiącu sierpniu kol. Kozłowski Mieczysław otrzymał przeniesienie na własną prośbę do szkoły Podstawowej do Stróży, a kol. Parchomiuk Bogumiła nie otrzymała dalszego zatrudnienia w naszej szkole.

                            1   W R Z E Ś N I A  1 9 6 6/6 7

W roku szkolnym 1966/67 pracują w tutejszej szkole następujący nauczyciele:
Ob. Henryk Jasiński - kierownik szkoły, Zajfert Bronisława, Kaleta Barbara, Trzcińska Zofia, Dobrowolska Maria, Olczak Kazimiera i Wander Maria. W miesiącu kwietniu posadziłem obok szkoły krzewy malin i porzeczek. Na początku roku szkolnego szkoła liczyła 187 uczniów, 8 klas i oddziałów.


                             B U D Ż E T  S Z K O Ł Y

 Budżet szkoły 1967 bardzo niski bo wystarczy wspomnieć ze na wydatki bieżące i remont na koncie szkoły była suma 723 zł. Kwota ta wystarczyła zaledwie na kupno atramentu i kredy.
          Szkoła Podstawowa w Bukowcu - 1970/71. - Zabawa noworoczna.   


                          S P O T K A N I A   I   U R O C Z Y S T O Ś C I.

W miesiącu styczniu odbyło się spotkanie w naszej szkole z posłanką na Sejm P.R.L. Ob. Mielczarek, młodzież z naszej szkoły wystąpiła z deklamacją wierszy i kwiatami. Uroczystość choinki noworocznej odbyła się w dniu 13 stycznia 1967. Na program uroczystości złożyły się recytacje, śpiew, tańce i ogólna zabawa. komitet Rodzicielski przygotował upominki w postaci paczek oraz wynajął orkiestrę która przygrywała na zabawie dziecięcej. Podobnie zorganizowany był Dzień dziecka. Komitet Rodzicielski zakupił słodycze które zostały rozdane wśród dzieci.

                                           O R G A N I Z A C J E.

W miesiącu lutym 1967 w naszej szkole przez tutejszy G.S. został założony sklepik uczniowski, który bardzo dobrze prosperuje. Młodzież naszej szkoły zaopatruje się w świeże pieczywo, słodycze, lody, napoje oraz artykuły piśmienne. Zysk z utargu za rok 1966/67 tj. od sprzedanych towarów uczynił 820 zł. Pieniądze są przechowywane na książeczce oszczędnościowej S.O.P.

               Szkoła Podstawowa w Bukowcu - 1970/71. - Zabawa noworoczna.

                 Z A K O Ń C Z E N I E   R O K U 1 9 6 6/ 6 7

Na program zakończenia roku szkolnego 1966/67 złożyło się: przemówienie radiowe Ministra Oświaty oraz część artystyczna w wykonaniu naszej dziatwy.

                    K O M I T E T  R O D Z I C I E L S K I. 

Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 1966/67 podobnie jak innymi latami bardzo ofiarnie pracuje aby uzyskać jak największe zyski dla szkoły poprzez organizowanie imprez i zabaw. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego jest Ob. Woźny Stanisław. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym okresie wakacji został zorganizowany dzieciniec.
                                              Koniec części 4.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz