sobota, 8 czerwca 2019

Bukowiec - Königsbach - Barbara i Klaus Egler - Kainath - Wildemann - Wizyta - Stammbuch - Historia - cz.3


   Tekst który zamieszczam jest pisany po niemiecku, jego autorem był jeden z członków rodziny Barbary Egler - zmarł przed wieloma laty. Zamieszczam pierwszą część tego materiału z moim tłumaczeniem. bardzo ciekawe i interesujący materiał!
W 1803 roku do trudnej podróży wyszło z okolic Baden w.b. i Alzacji, pierwsze 17 rodzin na wyznaczony obszar, 17 km. od Lodzi i 92 km. od Warszawy na otwarty teren składający się tylko z drzew, krzaków i torfowisk.

                W jaki sposób dokonano selekcji Szwabów chętnych do osiedlenia?

Wyboru dokonali urzędnicy rządu pruskiego zgodnie ze ścisłymi standardami. Niezbędne były kwalifikacje w dziedzinie rolnictwa i hodowli zwierząt. Nienaganny chrześcijański styl życia, Serwis i wola przestrzegania prawa, zobowiązanie do uczestniczenia w nabożeństwach, wyróżniające sąsiedztwo i życzliwość, gotówka i posłuszeństwo.

 Wszystko to zostało zapisane w zeznaniach i potwierdzone przez odpowiedzialnego pastora miejscowego kościoła.
 
Został wydany paszport, który zawierał przynależność do państwa pruskiego. Ponadto list wzywający wszelkie władze do zapewnienia ochrony i opieki podróżującym osadnikom. Potem rozpoczął się wyjazd konnymi wozami do nieznanego i dalekiego kraju. 
Głównym zadaniem było uprawianie tej pustej i niezagospodarowanej (bez domów, ulic i studni) ziemi i nadaniu tym miejscom możliwości zamieszkania dla przyszłych pokoleń. Jest to porównywalne do zdobywania dzikiego zachodu. Ale bez ekscesów, które miały tam miejsce. Zapewniała to już ścisła selekcja osadników.
Pierwszymi osadnikami (kolonistami) w latach 1803/1805 (którzy nadal mieszkali w ziemiankach) byli:

- Jacob Wildemann z Auerbach (Baden)
- Johann Kainath z Pfaffenhofen (Neckarkreis)
- Mathias Kainath z Winterlingen (Wtb.)
Rodzina Egler wyemigrowała ze Szwabii w okresie 1810/15.
Pierwszą działalnością osadników była więc budowa ziemianek, cięcie lasu, osuszanie terenu, kopanie studni, budowa pieców do wypieku chleba i budowa dróg w której brała udział cała społeczność. 
Nazwa Königsbach została wybrana i zatwierdzona przez rząd, ponieważ pięć z tych pierwszych rodzin pochodziło z Königsbach w Kreichegau (między Karlruhe i Pforzhein). Königsbach był trzecim Schwabów osadą w południowo-wschodnich Prusach, założonym po pruskiej kolonizacji (1795-1806) w Polsce.
Każda rodzina zakontraktowała 30 akrów tego pustkowia na własny użytek. W 141 lat później (1945 r.) te 7,5 ha nadal stanowiły średnią wielkość poszczególnych gospodarstw.
Ponadto, bydło, narzędzia i rodzaj pieniędzy komercyjnych były dostarczane przez państwo pruskie, które obejmowało również koszty budowy pierwszego budynku mieszkalnego. także budynek gospodarczy po wybudowaniu ziemianki. Otrzymali zwolnienie z opłat na pewien okres czasu.Im Jahre 1803 trafen nach einer beschwerlichen Reise aus den Raum baden, w.b. und dem Elsaß die ersten 17 Familien auf einem abgegrenzten Gebiet ein, des 17 kilometer. v.Lodz und 92 km. v. Warschau lag und nur aus Baum-u. Strauchbewuchs, Moor und freiem Land bestand.
                   Wie erfolgte die Auswahl der siedlungswilligen Schwaben? 

Die Auswahl erfolgte durch Gewerbeämter der preussischen Regierung nach strengen Maßstäben. Notwendige Qualifikation auf den Gebieten Ackerbau und Viehzucht.
Einwandfreier christlicher lebenswandel, vorhandenes, Barvermögen, Gehorsamkeit.
Diensteifrigkeit und den Willen die Gesetze einhalten, verpflichtung zur Teilnahme an den Gottesdiensten, ausgeprägte Nachbarschaftshilfe und Freundlichkeit.

Das alles wurde in ein Zeugnis festgehalten und von dem zuständigen Pfarrer der Heimatgemeinde bestätigt.
Es wurde in ein Pass ausgestellt, der die Zugehörigkeit zum preussischen Staat enthielt. Dazu ein Schreiben, das alle Behörden aufforderte, den reisenden Siedlern Schutz und Obhut zu gewähren. Dann begann der Aufbruch mit Ross und Wagen in das unbekannte ferne land. Hauptaufgabe, ein unbebautes und wüstes land (ohne Häuser, Strassen oder Brunnen vorzufinden), urbar zu machen und für die zukünftigen Generationen bewohnbar zu gestalten. Das ist vergleichbar mit der Besiedlung des wilden Westens. Aber ohne die Auswüchse, die dort stattgefunden haben. Dafür sorgte schon die strenge Auswahl der Siedler.
Zu den ersten Siedlern (Kolonisten) gehören 1803/1805 (die noch in Erdhütten wohnen).
- Jacob Wildemann aus Auerbach (Baden)
- Johann Kainath aus Pfaffenhofen (Neckarkreis)
- Mathias Kainath aus Winterlingen (Wtb.)
Die Familie Egler wird erst um 1810/15 aus Schwaben eingewandert sein. 
Die ersten Tätigkeiten der Siedler waren deshalb der bau von erüdhutten, die Walddrodung, die Trockenlegung des Geländes, der Brunnen - u. Backofenbau und der Wegebau in Gemeinschaftarbeit.

Der Name Königsbach wurde deshalb gewählt und auch von der Regirung genehmigt, weil fünf dieser ersten Familien aus Königsbach in Kreichegau (zwischen Karlruhe und Pforzhein). Königsbach war die dritte Schwabensiedlung in Südostpreußen, die nach dem preussichen Kolonisationswerk (1795-1806) in Polen gegrundet worden ist.Jede familie bekam vertraglich 30 Morgen dieser Einöde zum persönlichen Gebrauch. Diese 7,5 ha waren auch 141 Jahre später (1945) immer noch die Durchschnittsgrösse der einzelner Hofhaltungen.
Ferner wurden Vieh, Werkzeuge und eine Art Handelgeld durch den preussischen Staat bereitsgestellt, der auch die Kosten für der bau der ersten Wohn-u.Wirtschaftsgebäude nach der Erdhüttenzeit übernahm. Es wurde auch über einen Zeitraum eine Abgabenfreicheit gewährt.


                                                               - ciąg dalszy nastąpi -


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza