środa, 27 stycznia 2016

Będków - OSP - Straż Ogniowa - Protokół Zarządu - 23.VI.1921

Zamieszczam Protokół z I posiedzenia Zarządu Straży Ogniowej w Będkowie z dnia 23.VI.1921 roku, składający się z trzech stron (oryginalna pisownia):

Porządek Dzienny:
1.) Podział mandatów.
2.) Sprawy kasowe.
3.) Załatwienie najpilniejszych spraw w myśl uchwał Ogólnego Zebrania z 19.VI.21r.
4.) Wnioski.

1.) Mandaty zostały obsadzone w zarządzie w następujący sposób:
prezes                    - Wacław Kalkowski
wice-prezes            - Władysław Walczak
sekretarz                - Władysław Rakowski
zastępca sekretarza - Henryk Kluczyński
skarbnik                 - Roman Januszkiewicz
2.) Z koleji przystapiono do rozejrzenia się w sytuacji pieniężnej. Poprzedni skarbnik p.H.Kluczyński komunikuje iż w kasie znajduje się gotówka. Wobec nieistnienia Komisji Rewizyjnej i braku odpowiedniego protokułu Zarząd przyjmuje do wiadomości oświadczenie p.H.Kluczyńskiego, polecając zdać gotówkę za odpowiednim pokwitowaniem obecnemu skarbnikowi p.R.Januszkiewiczowi.
3.) W dalszym ciągu rozpatrywano i zdecydowano następujące sprawy:
a) stosowanie do Okólnika Związku Florjanskiego Nr.6/1521 z d.8.VI-21 - zdecydowano zapłacić do Związku składkę za rok 1921 w sumie 500 mr.


b) zdecydowano kupić 50 egzemplarzy Statutu Straży w celu rozpowszechniania go poszczególnym członkom i w tym celu zdecydowano wyasygnować marek 500.
c) zdecydowano wyasygnować marek 500 na kupno ksiązki protokularnej i materiałów piśmiennych marek 500 (z tej książki czerpię obecnie materiały !!-mój przypisek).
d) postanowiono zachęcić szerszy ogół mieszkańców Gminy na członków wspierających, załatwienie tej sprawy powierzono p.W. Falczakowi ? Palczakowi?
e) postanowiono na drodze licytacji w d. 6/7 r.b. sprzedać starą bezużyteczną sikawkę.
f) zdecydowano wysłać pisma:
1) do p.starosty w celu legalizacji Stowarzyszenia.
2) do p.starosty w sprawie przydziału drzewa na budowę szopy w Zacharzu.
3) do Sejmiku Powiatowego z prośbą o subwencję.
4) do p.Lebkuchena w sprawie reparacji zepsutej przez niego beczki.
5) do członków orkiestry: Rybaka, Węgrzynowskiego i Latochy? o odmonicję wskutek lekceważenia sobie przyjętych na siebie obowiązków.
6) do p.Gwodzińskiej podziękowanie i prośbę o dalsze poparcie.
g) zdecydowano kupić 3 bosaki i wyreperować beczkę - do załatwienia tej sprawy upoważniono p.L.S....
h) zdecydowano usunąć przy szopie nasyp, zajęcie tą sprawą powierzono p.Sosze.
i) p.W.Walczak wnosi projekt kupna gazy? opatrunkowej, członek zarządu p.R.Januszkiewicz ofiarowuje bezpłatnie takową, za co Zarząd przy niniejszym składa mu podziękowanie.
k) sprawa koni do wozów na użytek Straży polecono załatwić p.J.Burczyńskiemu.
l)  postanowino wystąpić do Związku Gminy o wypłacenie przyznanego Straży zasiłku.
m) sprawę wzmocnienia ścian szopy przez odpowiednią sztabę - odłożono do najbliższej przyszłości.
n) postanowiono urządzić w d.10/VII lub 17?VII r.b. majówkę - urządzeniem majówki zajmie się Zarząd Straży.
O godzinie 1-ej w nocy posiedzenie zamknięto, naznaczając termin następnego na dzień 3/VII na g. 6-tą.
Podpisy Zarządu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza